นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทชีโระ (ไทยแลนด์) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า บริษัทฯ) ได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจดังต่อไปนี้

  1. ขอบเขตการบังคับใช้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและจัดการในบริการของบริษัทฯมีดังต่อไปนี้
    ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ID รหัสผ่าน ฯลฯ

  3. วัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
  4. บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
    เพื่อแนะนำ เสนอและรับสมัครบริการ

  5. การเปิดเผย/มอบข้อมูลส่วนบุคคล
  6. บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

preloader