Output & Input แตกต่างกันอย่างไร?

Output คือ แรงดันไฟฟ้าขาออก หรือการจ่ายพลังงานจากแบตเตอรี่เข้าสู่ Device ต่างๆ
Input คือ แรงดันไฟฟ้าขาเข้า หรือการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากบ้านหรือคอมพิวเตอร์ เข้าสู่แบตสำรอง