สัญลักษณ์บนแบตสำรองมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง?

สัญลักษณ์บนแบตสำรองมีความหมายว่าอย่างไร

RoHS ย่อมาจาก Restriction of Hazardous Substances เป็นข้อกำหนด ของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยเรื่องของการสารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะต้องผ่านตามข้อกำหนดดังกล่าว

FCC เป็นมาตรฐานที่กำหนดโดย The Federal Communications Commission เป็นองค์กรหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ตั้งขึ้นตาม The Communication มาตรฐานด้าน วิทยุ (radio), โทรทัศน์ (television), สายไฟ (wire), ดาวเทียม (satellite) และสายสัญญาณ (cable) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องได้รับการรับรองจาก FCC ก่อนจึงจะนำเข้าไปขายในสหรัฐอเมริกาได้

CE – เครื่องหมาย CE ย่อมาจากคําในภาษาฝรั่งเศสว่า “Conformite Europeene เป็นเครื่องหมายที่แสดงการรับรองจากผู้ผลิต (Manufacturer’s Declaration) ว่าสินค้านั้น มีคุณสมบัติตามข้อกําหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป การมีเครื่องหมาย CE กํากับบนสินค้า จะทําให้สินค้านั้นสามารถวางจําหน่าย และสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีในเขตเศรษฐกิจยุโรป


Products

Power Bank
Cable
Charger
Speaker
Clip
All Products

preloader